A A A

 

Main menu

Instituții subordonate în domeniul social

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă

Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă este autoritatea administrativă subordonată Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, împuternicită să asigure implementarea politicii în domeniul promovării ocupării forței de muncă, migrației forței de muncă și asigurării de șomaj.

 

MISIUNEA ANOFM este de a spori posibilitățile de ocupare a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă și susține angajatorii la identificarea forței de muncă calificate și crearea locurilor noi de muncă.

 

Agenția Națională își realizează atribuțiile în următoarele domenii:

1) implementarea politicii de promovare a ocupării forței de muncă;

2) migrația forței de muncă;

3) asigurarea de șomaj.

Beneficiarii serviciilor ANOFM:

agenţii economici aflaţi în căutare de angajaţi;

persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă;

cetăţenii Republicii Moldova care pleacă la muncă peste hotare;

cetăţenii străini angajaţi la muncă în Republica Moldova.

Web site: www.anofm.md

Contacte: 

MD-2009, Chisinau, Republica Moldova

str. Vasile Alecsandri, 1

 

Anticamera: 022-72-10-03

Fax: 022-22-77-61

Inspectoratul de Stat al Muncii

Inspectoratul de Stat al Muncii este autoritate administrativă, subordonată Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, care este abilitată cu dreptul să exercite controlul de stat asupra respectării actelor legislative si a altor acte normative in domeniul muncii, securităţii şi sănătăţii în muncă.
 
 
Contacte:
 
Chişinău, MD-2068, str. Miron Costin, 17/2
Director - Stavilă Dumitru - 022 49 94 01

 

Inspecţia Socială

Inspecţia Socială are misiunea inspectării modului de aplicare corectă şi unitară a legilor şi a altor acte normative care reglementează acordarea ajutorului social, ajutorului pentru perioada rece a anului şi serviciilor sociale. Astfel, unele dintre acțiunile inspecției sunt:

a) asigurarea exercitării inspecţiei asupra implementării prevederilor actelor normative referitoare la acordarea ajutorului social, ajutorului pentru perioada rece a anului şi a serviciilor sociale acordate de către prestatorii de servicii sociale, indiferent de tipul de proprietate şi de forma juridică de organizare;
b) depistarea şi constatarea încălcărilor prevederilor legale din domeniul supus inspecţiei şi informează organele competente;

Contacte:

MD-2065, mun. Chişinău, str. Hîncești 53, bloc B, et.6.
Telefon: (373-22) 999-245 - șeful Inspecției Sociale;
022-999-244 șef Direcția inspecția serviciilor sociale
022-999-243 șef Direcția inspecția prestațiilor sociale

Agenţia Națională Asistență Socială

Agenţia Națională Asistență Socială este autoritate administrativă în subordinea Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.

 

Misiunea Agenției constă în sporirea calității asistenței sociale acordate populației prin implementarea politicii statului în domeniul asistenței sociale.

 

În activitatea sa Agenția exercită următoarele funcții de bază:

 

1) elaborarea cadrului metodologic pentru implementarea unitară a legislației în domeniul asistenţei sociale;

 

2) gestionarea activității instituțiilor publice în care Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale exercită calitatea de fondator (în continuare – instituții de asistență socială și de reabilitare/recuperare), enumerate în anexa nr. 3 la hotărîrea Guvernului nr. 1263 din 18.11.2016 cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Agenţiei Naţionale Asistență Socială, a structurii şi efectivului-limită ale acesteia;

 

3) facilitarea procesului de consolidare a capacităților profesionale ale personalului din sistemul de asistență socială;

 

4) gestionarea mijloacelor financiare pentru finanțarea programelor cu destinație specială în domeniul asistenței sociale și a pachetului minim de servicii sociale.

 

Date de contact Agenția Națională Asistență Socială:

1 Irina Banova Director 72-98-90, irina.banova@msmps.gov.md

2 Aurelia Bulat Director adjunct 72-98-90, aurelia.bulat@msmps.gov.md

3 Aurelia Baurciulu Serviciul Secretariat, anticamera, 21-07-89

e-mail: anas@msmps.gov.md

site: www.anas.md

adresa juridică: mun. Chișinău, 

str. Vasile Alecsandri, nr. 1, etajul V

 

Consiliul naţional de acreditare a prestatorilor de servicii sociale

Consiliul Național de Acreditare a Prestatorilor de Servicii Sociale este autoritate administrativă pe lângă Ministerul Sănătății, Muncii și Protecţiei Sociale, care are misiunea de a certifica capacitatea prestatorilor de servicii sociale, indiferent de tipul de proprietate, forma juridică de organizare şi subordonare administrativă şi de a presta servicii sociale calitative.

 

Conform Hotărîrii de Guver nr. 998 din 28 decembrie 2012, în activitatea sa, Consiliul îndeplineşte următoarele funcţii de bază:

 


    a) evaluează calitatea serviciilor sociale;
    b) adoptă decizii cu privire la acreditarea sau neacreditarea prestatorului de servicii sociale, precum şi decizii de retragere a certificatului de acreditare;
    c) realizează evaluarea inopinată a prestatorului de serviciu social acreditat ca urmare a sesizării.
    6. Consiliul exercită următoarele atribuţii principale:
    a)  înaintează Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, în modul stabilit, propuneri ce vizează elaborarea actelor normative privind acreditarea prestatorilor de servicii sociale, a standardelor şi programelor naţionale;
    b) stabileşte criteriile de selectare a experţilor în evaluare;
    c) stabileşte atribuţiile grupurilor de experţi în evaluare;
    d) constituie şi aprobă componenţa grupurilor de experţi în evaluare;
    e) elaborează criteriile de evaluare a activităţii experţilor;
    f) aprobă planurile activităţii Consiliului;
    g) decide cu privire la acreditarea sau neacreditarea prestatorilor de servicii sociale în baza unor criterii unice, făcute publice pentru toţi prestatorii de servicii sociale, indiferent de forma juridică de organizare;
    h) eliberează certificatul de acreditare;
    i) informează prestatorul de servicii sociale asupra deciziei de acreditare sau neacreditare;
    j) efectuează evaluări inopinate ale prestatorilor de servicii sociale acreditaţi ca urmare a sesizărilor parvenite din partea organelor de drept, inspecţiei sociale şi a altor persoane juridice sau fizice;
    k) suspendă şi/sau retrage certificatul de acreditare;
    l) examinează reclamaţiile şi soluţionează litigiile ce ţin de acreditarea prestatorilor de servicii sociale;
    m) acordă consultanţă în domeniul acreditării prestatorilor de servicii sociale;
    n) organizează şi desfăşoară instruiri în domeniul acreditării prestatorilor de servicii sociale;
    o) dezvoltă o colaborare internaţională în domeniul acreditării prestatorilor de servicii sociale;
    p) exercită alte atribuţii prevăzute de legislaţia în domeniu.

 

 

Contacte:

MD - 2028 , Chișinău, str. Gheorghe Tudor, nr.5

Tel.: /022/78 19 42;  Fax: /022/78 19 40

E-mail: cnapss@mmpsf.gov.md

Pagina web: http://www.cnapss.gov.md/

 

Consiliul Naţional pentru Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă

Consiliul Național pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă are misiunea de a asigura realizarea prevederilor actelor normative în vigoare privind determinarea dizabilităţii şi capacităţii de muncă, avînd ca obiective finale incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi.

 

În vederea realizării misiunii sale, Consiliului îi revin următoarele funcţii de bază: 

   - implementarea legislaţiei în domeniul determinării dizabilităţii şi capacităţii de muncă, precum şi asistenţei medicale şi sociale, în limita competenţelor funcţionale stabilite de prezentul Regulament;

    -asigurarea, în condiţiile legislaţiei în vigoare, a modului de organizare şi funcţionare a sistemului de determinare a dizabilităţii şi capacităţii de muncă, precum şi îmbunătăţirea calităţii acestuia;

    -expertizarea şi reexpertizarea cetăţenilor pentru determinarea dizabilităţii şi capacităţii de muncă;

    -planificarea strategică, analiza, monitorizarea şi evaluarea politicilor implementate şi a procesului de activitate; 

    -conlucrarea cu instituţiile medico-sanitare, structurile teritoriale de asistenţă socială, asigurări sociale, ocuparea forţei de muncă şi din domeniul educaţiei în scopul acumulării de informaţii despre persoanele trimise pentru expertizare sau reexpertizare, în vederea asigurării investigării complexe şi calitative;

    -informarea cetăţenilor despre drepturile lor la determinarea dizabilităţii şi capacităţii de muncă şi despre criteriile de bază.

 

Director:  Mamaliga Narcisa 

Date de contact

Centrul de plasament temporar pentru persoane vârstnice și persoane cu dizabilități com. Cocieri

Centrul de plasament temporar pentru persoane vârstnice și persoane cu dizabilități com. Cocieri, r-nul Dubăsari este instituţie de asistență socială și de reabilitare/recuperare din gestiunea Agenției Naționale Asistență Socială.

 

Contacte: s.Cocieri, rn Dubăsari, str. Țărmului, nr 2B, tel/fax: 0248-42018;0248-52580, e-mail: cp.cocieri1@msmps.gov.md

 

Director: Mircea Cebotari

Întreprinderea de Stat „Centrul Republican Experimental Protezare, Ortopedie şi Reabilitare”

Întreprinderea de Stat „Centrul Republican Experimental Protezare, Ortopedie şi Reabilitare” (CREPOR) asigură populaţia Republicii Moldova cu articole de protezare, ortopedie (proteze, orteze, corsete, pansamente, încălţăminte ortopedică specială, cîrje, bastoane etc.) şi mijloace de locomoţie. În cadrul Centrului se află Policlinica şi Staţionarul, înzestrat cu utilaj modern şi computerizat, pentru efectuarea operativă şi eficientă a investigaţiilor în vederea stabilirii unui diagnostic cît mai exact, dar şi pentru tratarea cu succes a pacienţilor. Aici se efectuează reabilitarea medicală a tuturor veteranilor de război.

Director: Veaceslav Tizu

Contacte:
str. Romană, nr.1, MD-2005, mun. Chişinău, Republica Moldova
Tel.: 022 22 99 27, Fax.: 022 22-42-97
E-mail: anticamera@crepor.org,
Website: www.crepor.org

Centrul republican de reabilitare a invalizilor, veteranilor muncii şi războiului

Centrul republican de reabilitare a invalizilor, veteranilor muncii şi războiului reprezintă o instituţie socială de plasament permanent sau temporar, care prestează servicii socio-medicale pentru persoanele vîrstnice și persoane adulte cu dizabilități fizice. Centrul asigură prestarea unor serviciilor calitative de îngrijire și reabilitare în vederea menţinerii capacităţilor funcţionale pentru facilitarea integrării sociale a beneficiarilor. La momentul actual capacitatea centrului este de 230 de paturi.

Contacte:
str. Ţărmului nr.2B, com. Cocieri, r-nul. Dubăsari, Republica Moldova
Tel: 0 (248) 42-0-18; Fax: 52-5-80.
Director: Vitalie Oprea
voprea@rambler.ru

Centrul de reabilitare a persoanelor vîrstnice și persoanelor cu dizabilități (adulte) „Speranţa”

Centrul Republican de Recuperare a Invalizilor și Pensionarilor este o instituție de asistență socială și de reabilitare/recuperare din gestiunea Agenției Naționale Asistență Socială, curativ-profilactică și de recuperare, specializată în profilaxia, tratarea și reabilitarea persoanelor cu afecțiuni cardiovasculare, neuroze cu dereglări funcționale ale sistemului cardiovascular, osteoncodroze ale coloanei vertebrale, patologii neurologice paralizii cerebrale.

 

Centrul „Speranța” are la dispoziție spații de cazare, bază curativă, edificii auxiliare care corespund normativelor și regulamentelor de funcționare a unor astfel de instituții și este organizat pentru 260 paturi.

 

Contacte: str. Balneară nr.11, or. Vadul lui Vodă, mun. Chișinău, Republica Moldova. Tel: 0 (22) 31-45-93 ; Fax: 31-46-98 Emal: rsperanta@msmps.gov.md

 

Director: Olga Arseni

Centrul de reabilitare a invalizilor şi pensionarilor „Victoria”

Centrul de reabilitare „Victoria” este o instituție de asistență socială și de reabilitare/recuperare din gestiunea Agenției Naționale Asistență Socială, specializat în profilaxia și tratarea aparatului locomotor, tulburărilor metabolice, sistemului cardiovascular și bolilor specifice a sistemului respirator, avînd o capacitate de 260 de paturi. Concomitent, menționăm că, în cadrul Centrului activează personal și specialiști de înaltă calificare, care permanent sînt antrenați în activități de perfecționare profesională.

 

Contacte: or. Sergheevka, Ucraina Tel: 0-(03804849) 47-8-97; 47-8-94; Fax: 47-5-00. Email: rcvictoria@yandex.ru

 

Director: Vladimir Lutenco

 

Centrul de plasament pentru persoane vârstnice și persoane cu dizabilități din Chișinău

Centrul de plasament pentru persoane vârstnice și persoane cu dizabilități din Chișinău, instituție de asistență socială și de reabilitare/recuperare din gestiunea Agenției Naționale Asistență Socială, oferă servicii de cazare permanentă sau temporară pentru persoane vârstnice și persoanele adulte cu dizabilități fizice preponderent solitare, la momentul actual capacitatea instituției fiind de 210 paturi.

 

Scopul Centrului este de a asigura protecţia socială a beneficiarilor pentru depăşirea situaţiei de dificultate şi îmbunătăţirea calităţii vieţii acestora, în baza evaluării necesităţilor.

 

Contacte: str. Valea Rediului 16, or. Chișinău, Republica Moldova, MD-2070

 

Tel.: 0 (22) tel. 022 79 61 28; Anticamera tel. 022 79 61 09; e-mail cp.chisinau@msmps.gov.md

 

Director: Gheorghe Bejenari 

Centrul de plasament temporar pentru persoane cu dizabilități (adulte) com. Cocieri, r-nul Dubăsari

Centrul de plasament temporar pentru persoane cu dizabilități (adulte) com. Cocieri, r-nul Dubăsari este instituţie de asistență socială și de reabilitare/recuperare din gestiunea Agenției Naționale Asistență Socială.

 

Scopul Internatului este asigurarea protecţiei sociale a beneficiarilor, prin acordarea măsurilor de recuperare, menţinere a capacităţilor şi (re)integrare socială.

 

La momentul actual capacitatea instituției este de 355 de paturi.

 

Contacte: str. Ţărmului nr.1B, com. Cocieri, r-nul. Dubăsari, Republica Moldova Tel: 0 (248) 52-5-98, e-mail: cp.cocieri2@msmps.gov.md

 

Director: Vîrlan Viorica

Centrul de plasament temporar pentru persoane cu dizabilități (adulte), com. Bădiceni, r-nul Soroca

Centrul de plasament temporar pentru persoane cu dizabilități (adulte) reprezintă o instituţie de asistență socială și de reabilitare/recuperare din gestiunea Agenției Naționale Asistență Socială.

 

Scopul Internatului este asigurarea protecţiei sociale a beneficiarilor, prin acordarea măsurilor de recuperare, menţinere a capacităţilor şi (re)integrare socială. Beneficiarii de servicii sociale în cadrul instituției sunt persoanele, care se află într-o situaţie de dificultate şi sunt dependente de ajutor terţiar.

 

Capacitatea instituției la momentul actual este de 450 de paturi.

 

Contacte: com. Bădiceni, r-nul Soroca, Republica Moldova. Tel: 0 (230) 93-728, email: cp.badiceni@msmps.gov.md

 

Director: Ion Gulica

Centrul de plasament temporar pentru persoane cu dizabilități (adulte) Brînzeni, r-nul Edineţ

Centrul de plasament temporar pentru persoane cu dizabilități (adulte) Brînzeni, r-nul Edineţ este instituţie de asistență socială și de reabilitare/recuperare din gestiunea Agenției Naționale Asistență Socială. Instituția are drept scop asigurarea protecţiei sociale a beneficiarilor, prin acordarea măsurilor de recuperare,menţinere a capacităţilor şi (re)integrare socială.

 

Personalul de specialitate al internatului beneficiază de cunoștințe privind particularităţile individuale legate de tipul şi gradul de dizabilitate ale beneficiarilor, astfel încât să poată stabili o comunicare şi relaţii adecvate cu aceştia, are abilităţi empatice şi de comunicare. La momentul actual capacitatea instituției este de 300 de paturi.

 

Contacte: com. Brînzeni, r-nul Edineț, Republica Moldova, MD 4616 Tel: 0 (246) 59-340, e-mail: cp.brinzeni@msmps.gov.md

 

Director - Vasile Pascari

 

Centrul de plasament temporar pentru persoane cu dizabilități (adulte) Bălți

Centrul de plasament temporar pentru persoane cu dizabilități (adulte) Bălți, este o instituție de asistență socială și de reabilitate/recuperare din gestiunea Agenției Naționale Asistență Socială, sunt prestate servicii soci-medicale pentru persoane adulte cu dizabilități mintale pentru o perioadă permanentă sau temporară. Instituția funcționează în baza unor principii bine determinate care reglementează interesul superior al beneficiarului, asigurarea protecției sociale și acordarea măsurilor necesare privind recuperarea și menținerea capacităților în vederea (re)integrării sociale. La momentul actual instituția deține o capacitate de 550 de paturi.

Contacte:

str. Veteranilor 4, or. Bălți, Republica Moldova, MD-0300

 Tel: 0 (231) 25-142; Fax: 27-2-69, e-mail: cp.balti@msmps.gov.md

 

Director: Pavel Florea

Centrul de plasament temporar pentru copii cu dizabilități Hînceşti

Centrul de plasament temporar pentru copii cu dizabilități este instituție publică de asistență socială care prestează servicii în regim de plasament copiilor cu dizabilități mintale în scopul recuperării, reabilitării, (re)integrării sociale și familiale a acestora. Beneficiarii casei pentru copii cu deficiențe mintale sunt copiii cu dizabilități mintale cu vîrsta de 4 pînă la 18 ani. Capacitatea instituției - 315 copii.

 

Activitatea instituției este reglementată de Regulamentul-cadru de funcționare a casei-internat pentru copii cu deficiențe mintale, aprobat prin ordinul nr. 45 din 13.06.2008 al Ministrului muncii, protecției sociale și familiei.

 

Contacte: 

Republica Moldova, or. Hîncești, str. A. Mărinescu, 16

tel./fax: 0 269 22 362, 0 269 24 275, email: cp.hincesti@msmps.gov.md

director: Iacub Elizaveta

 

Centrul de plasament temporar pentru copii cu dizabilități Orhei

Centrul de plasament temporar pentru copii cu dizabilități Orhei, reprezintă o instituție publică de asistență socială care prestează servicii în regim de plasament copiilor cu dizabilități mintale în scopul recuperării, reabilitării, (re)integrării sociale și familiale a acestora, de asistență socială și de reabilitare/recuperare din gestiunea Agenției Naționale Naționale Asistență Socială.

 

Beneficiarii casei pentru copii cu deficiențe mintale sunt copiii cu dizabilități mintale cu vîrsta de 4 pînă la 18 ani. Capacitatea instituției - 350 copii.

 

Activitatea instituției este reglementată de Regulamentul-cadru de funcționare a casei-internat pentru copii cu deficiențe mintale, aprobat prin ordinul nr. 45 din 13.06.2008 al Ministrului muncii, protecției sociale și familiei.

 

Contacte: 

Republica Moldova, or. Orhei, str. V. Cupcea, nr. 4

tel./fax: 0 235 28 871, 0 235 28873, email: cp.orhei@msmps.gov.md

 

 

director: Chicuș Diana 

 

Centrul de plasament temporar pentru copii separați de părinți Soroca

Centrul de plasament temporar pentru copii separați de părinți Soroca este o instituție de asistență socială și de reabilitare/recuperare din gestiunea Agenției Naționale Naționale Asistență Socială.

 

Scopul Centrului este protecţia temporară a copilului aflat în dificultate, socializarea şi (re)integrarea acestuia în familia biologică, extinsă, adoptatoare sau substitutivă şi în comunitate. În Centru sînt îngrijiţi şi educaţi copiii aflaţi în dificultate cu vîrste cuprinse între 3-18 ani. Capacitatea maximă a Centrului este de 24 de copii.

 

Contacte: 

Republica Moldova, or. Soroca, str. Alexandru cel Bun, nr. 54

tel: 0 230 92246, tel./fax: 0 230 30 581, email: ina.osadciuc@mail.ru, cp.soroca@msmps.gov.md

 

director: Osadciuc Ina

 

Centrul de reabilitare de zi pentru copii cu dizabilități Criuleni

Centrul reprezintă o instituţie publică care oferă asistenţă psiho-pedagogică şi socială copiilor cu cerinţe educative speciale (CES), de asistență socială și de reabilitare/recuperare din gestiunea Agenției Naționake Asistență Socială.

 

Scopul centrului - prestarea serviciilor de asistenţa psiho-pedagogică a copilului cu CES şi integrarea acestuia în societate, prevenirea instituţionalizării copilului şi asigurarea dreptului la educaţie şi protecţie socială în familie şi comunitate.

 

 În Centru se acordă servicii copiilor cu CES cu vârsta cuprinsă între 4 şi 18 ani. Capacitatea maximă a Centrului este de 40 copii

 

 Contacte: 

Republica Moldova, or. Criuleni, str. Ștefan cel Mare, 31

tel./fax: 0 284 22 029, 0 248 92 979, email: cz.criuleni@msmps.gov.md

director: Ciudin Tatiana

 

Centrul de reabilitare şi protecţie socială a copiilor în situaţie de risc „ПЛАМЪЧЕ”, or. Taraclia

Centrul de reabilitare şi protecţie socială a copiilor în situaţie de risc „Пламчъе” reprezintă o instituţie publică, de asistență socială și de reabilitare/recuperare din gestiunea Agenției Naționake Asistență Socială, care oferă asistenţă psiho-pedagogică şi socială copiilor în situaţie de risc.

Scopul centrului - prestarea serviciilor de asistenţa psiho-pedagogică a copiilor în situaţie de risc şi integrarea acestora în societate, prevenirea instituţionalizării copilului şi asigurarea dreptului la educaţie şi protecţie socială în familie şi comunitate.

În Centru se acordă servicii copiilor în situaţie de risc cu vîrsta cuprinsă între 4 şi 18 ani. Capacitatea maximă a Centrului este de 40 copii.

 

 

Contacte: 

Republica Moldova, or. Taraclia, str. Karl Marx, 79

tel./fax: 0 294 54 594, 0 294 24 039, email: uzunoxana@mail.ru, cr.taraclia@msmps.gov.md

 

or.Taraclia, str. Karl Max, nr 79

director: Uzun Oxana

 

Centrul de asistenţă şi protecţie a victimelor şi potenţialelor victime ale traficului de fiinţe umane, mun. Chişinău

Centrul de asistenţă si protecţie a victimelor şi potenţialelor victime ale traficului de ființe umane (CAP) este unul dintre cei mai importanți și solicitați prestatori de servicii pentru victimele traficului de fiinţe umane în Republica Moldova.

Centrul a fost creat în anul 2001 de către Organizația Internațională pentru Migrație, Misiunea în Moldova. În 2008, CAP a fost instituţionalizat prin Hotarîrea Guvernului Nr. 847 din 11.07.2008 cu privire la crearea instituţiei publice. 

Centrul acordă următoarea gamă de servicii:

• Cazare temporară/de criză sau plasament de lungă durată.

• Consiliere psihologică.

• Suport social.

• Asistență medicală.

• Asistență juridică sau în procesul de documentare.

• Activități creative.

• Profesionalizare/consiliere profesională.

• Asistență în procesul de reintegrare.

 

Contacte:

Tel: (022) 92-71-94, 92-71-74

Director – Rodica Moraru-Chilimar

E email: cap.chisinau@msmps.gov.md