A A A

 

Politici de protecţie a drepturilor copilului și familiilor cu copii

În scopul elaborării şi promovării politicii unice de stat în domeniul protecției drepturilor copilului și familiilor cu copii Direcţia are următoarele atribuţii de bază:

 

 1. elaborează și coordonează procesul de implementare a politicilor de dezvoltare durabilă a sistemului de protecție a drepturilor copilului și familiilor cu copii;
 2. efectuează analizele politicilor de protecţie a drepturilor copilului și familiilor cu copii şi elaborează recomandări privind îmbunătăţirea acestora;
 3. elaborează şi perfecţionează cadrul normativ în domeniul protecţiei drepturilor copilului și familiilor cu copii şi monitorizează implementarea acestuia;
 4. asigură exercitarea atribuţiilor Ministerului Sănătății, Muncii și Protecţiei Sociale în calitate de autoritate centrală în domeniul protecţiei copilului, precum şi de autoritate centrală desemnată în contextul implementării prevederilor Convenţiei de la Haga din 29 mai 1993 privind protecţia copilului şi cooperarea în materia adopţiei internaţionale şi Convenţiei de la Haga din 25 octombrie 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaţionale de copii;
 5. analizează rezultatele monitorizării aplicării standardelor minime de calitate a serviciilor sociale adresate familiilor cu copii în situație de risc și a copiilor separați de părinți;
 6. asigură dezvoltarea mecanismelor de protecţie socială a familiei cu copii, copiilor în situație de risc și copiilor separați de părinți, precum și accesul acestora la servicii de asistenţă socială de calitate;
 7. susține metodologic activitatea serviciilor sociale adresate familiilor cu copii în situație de risc și a copiilor separați de părinți;
 8. coordonează metodologic activitatea autorităţilor tutelare din cadrul unităţilor administrativ - teritoriale de nivelul întâi şi nivelul al doilea;
 9. coordonează şi monitorizează activităţile în domeniul adopţiei;
 10. asigură accesul persoanelor fizice şi juridice interesate la informaţia privind copiii luaţi în evidenţă pentru adopţie;
 11. colectează și analizează informaţia despre adopţiile naţionale şi internaţionale;
 12. monitorizează respectarea drepturilor copilului în perioada pre- şi postadopţie;
 13. deţine Registrul de stat al adopţiei, în condiţiile legii;
 14. recepționează și facilitează examinarea cererilor privind returnarea copiilor relocați ilegal de către părinți și/sau cererilor privind asigurarea accesului părinților la creșterea și educația copiilor în contextul prevederilor Convenției de la Haga din 25 octombrie 1980 privind aspectele civile ale răpirii internaționale de copii;
 15. asigură, în comun cu Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, repatrierea şi protecţia copiilor identificaţi fără însoţitori şi copiilor aflaţi în dificultate peste hotarele ţării;
 16. promovează măsuri de prevenire a violenţei faţă de copil;
 17. coordonează implementarea mecanismului intersectorial de cooperare pentru identificarea, evaluarea, referirea, asistenţa şi monitorizarea copiilor victime şi potenţiale victime ale violenţei, neglijării, exploatării şi traficului;
 18. coordonează, în comun cu autorităţile publice centrale şi locale, cu organismele internaţionale şi organizaţiile neguvernamentale, realizarea programelor sociale de protecţie a drepturilor copilului și familiilor cu copii;
 19. cooperează cu organizațiile internaționale, organizațiile neguvernamentale, autoritățile publice centrale și locale în procesul de elaborare și/sau implementare a proiectelor de asistență tehnică în domeniul drepturilor copilului și familiilor cu copii;
 20. acordă asistenţă metodologică structurilor teritoriale de asistenţă socială, precum şi asociaţiilor obşteşti prestatoare de servicii în domeniul drepturilor copilului și familiilor cu copii;
 21. colectează, prelucrează și analizează informațiile și datele statistice în domeniul drepturilor copilului și familiilor cu copii, elaborează rapoarte în rezultatul analizelor efectuate;
 22. elaborează rapoarte naţionale periodice privind aplicarea la nivel naţional a Convenţiei ONU privind drepturile copilului și rapoarte privind implementarea prevederilor altor tratate/acorduri în domeniul drepturilor copilului și familiilor cu copii.