A A A

 

PRIORITĂȚILE ÎN DOMENIUL SĂNĂTĂȚII ȘI PROTECȚIEI SOCIAL ÎN CADRUL PROGRAMULUI DE ACTIVITATE AL GUVERNULUI

Viziunea în domeniul sănătății se bazează pe profunda convingere că sănătatea este un drept fundamental pentru toți cetățenii țării, iar statul, prin sistemele de asigurare, trebuie să pună în practică accesul egal și complet pentru toți cetățenii la serviciile de sănătate. Guvernul condus de prim-ministrul Maia Sandu se va concentra pe dezvoltarea mecanismelor de motivare a lucrătorilor medicali de a rămâne în sistem, pe reducerea costurilor private de sănătate ale cetățenilor și pe prevenirea și controlul bolilor prin promovarea unui mod sănătos de viață.

(…)

 

 

3.2. Ocrotirea sănătății și protecția socială

 

 

● Vom elimina schemele de furt al banului public din sectorul social.

 

● Vom elabora politici urgente pentru motivarea și menținerea cadrelor medicale în sistem prin crearea condițiilor bune de muncă, reducerea birocrației, creșterea accesibilității la educația medicală continuă.

 

● Vom examina creșterea salariilor medicilor și asistenților medicali și vom asigura facilități pentru zonele rurale sau defavorizate și pentru unele specialități.

 

● Vom îmbunătăți managementul resurselor umane prin dezvoltarea mecanismelor de planificare a personalului medical, reorganizarea sistemelor postuniversitare de instruire continuă și pregătire practică bazate pe competențe care să corespundă necesităților curente și viitoare ale sistemului de sănătate.

 

● Vom asigura o gestionare transparentă și eficientă a bugetului sistemului de sănătate, în special a celui de Asigurări Obligatorii de Asistență Medicală, astfel încât oamenii să plătească mai puțin din buzunarul propriu pentru serviciile medicale.

 

● Vom asigura depolitizarea urgentă a sistemului de sănătate și a procesului de numire a conducătorilor instituțiilor medicale.

 

● Vom majora accesul populației la medicamente esențiale și vom reduce prețurile pentru medicamentele de bază prin demonopolizarea pieței medicamentelor și asigurarea unor achiziții transparente și corecte.

 

● Vom asigura reducerea inechității sociale prin intermediul consolidării capacității asistenței medicale primare și parteneriatului cu comunitățile locale.

 

● Vom asigura modernizarea serviciilor spitalicești prin reformatarea, optimizarea și regionalizarea lor deplină, dotarea cu echipamente moderne, aplicarea metodelor inovaționale, concentrarea sau desconcentrarea lor, și ca efect, îmbunătățirea calității serviciilor și accesului la ele.

 

● Vom asigura controlul deplin al maladiilor infecțioase cu impact major asupra sănătății publice, în special al tuberculozei și HIV/SIDA, prin crearea unui acces larg la intervenții specializate, precum și sporirea capacității de pregătire pentru amenințări și urgențe la adresa sănătății publice.

 

● Vom asigura îmbunătățirea nivelului de siguranță a sănătății publice și de protecție a sănătății umane ca o condiție prealabilă pentru dezvoltarea durabilă și pentru creșterea economică.

 

● Vom asigura o dezvoltare modernă serviciilor comunitare, geriatrice, paliative și de reabilitare.

 

● Vom combate fenomenul plăților neformale pentru serviciile de sănătate și corupția din sănătate prin modernizarea managementului și guvernanței instituțiilor medicale din țară.

 

● Vom asigura ajustarea cadrului legislativ și normativ existent în sănătate la aquis-ul comunitar.

 

● Vom asigura sporirea rolului Fondatorului, în special în cazul autorităților publice locale, în modernizarea instituțiilor medicale publice.

 

● Vom asigura dezvoltarea durabilă a cooperării intersectoriale și vom promova integrarea aspectelor de sănătate în toate politicile statului.

 

● Vom revizui coșul minim de existență și vom asigura revizuirea pensiei tuturor categoriilor de pensionari.

 

● Vom adopta o nouă legislație cu privire la crearea pilonului II de pensii, care să permită angajaților să-și asigure veniturile prin intermediul fondurilor private de pensii.

 

● Vom identifica soluțiile necesare pentru a susține inițiativele sociale vizând modificarea articolului 13 din Legea privind pensiile de asigurări sociale de stat în vederea indexării pensiilor de două ori pe an. Vom tinde să asigurăm ca pe termen lung pensia medie să atingă 42% din salariul mediu pe economie (media UE).

 

● Vom aduce în câmpul legal persoanele ce activează la moment neformal, astfel sporind bugetul pentru asigurări sociale și reducând practica salariilor în plic.

 

● Vom dezvolta un sistem de servicii sociale relevante, axate pe servicii de reabilitare și incluziune în câmpul muncii: cu acest scop vom mări rețeaua de prestatori de servicii sociale specializate pentru a îmbunătăți accesul la servicii de reabilitare a copiilor cu necesitați speciale, a copiilor cu devieri de comportament și cognitive, a persoanelor dependente de droguri, persoanelor expuse abuzului și violenței, persoanelor care au nevoie de îngrijire pe termen îndelungat etc.

 

● Vom revizui indicatorii de bază pentru minimul garantat de stat, și anume Venitul Lunar Minim Garantat de Stat, care este utilizat la plata ajutorului social și a ajutorului pentru perioada rece a anului prin aplicarea unei formule clare de calcul ce va reflecta costurile reale pentru minimul de existență.

 

● Vom reduce plățile ineficiente și vom revizui schemele de plăți stabilite. Vom institui suportul integrat, care presupune cumularea plăților și serviciilor pentru a depăși situațiile de criză/vulnerabilitate.

 

 

3.3. Măsuri de redresare demografică

 

 

● Vom identifica soluții pentru instituirea capitalului matern și susținerea familiilor tinere cu copii mici, în special a celor cu venituri reduse.

 

● Vom asigura prevenirea și controlul bolilor netransmisibile prin implementarea campaniilor sociale și prin alte măsuri de promovare a sănătății, educației pentru sănătate și stilului de viață sănătos, precum și a bunelor practici, prin abordarea principalilor factori de risc care influențează starea de sănătate, cum ar fi alimentația, drogurile, alcoolul, tutunul.

 

● Vom extinde accesul tinerilor, în special al celor din grupurile vulnerabile, la oportunități economice prin stimularea interesului antreprenorial printre tineri și a ocupării forței de muncă. Toleranța zero față de orice fel de discriminare la locul de muncă și aplicarea principiului egalității de remunerare pentru muncă egală.

 

 

Întreg Programul de Guvernare poate fi accesat aici: https://gov.md/sites/default/files/document/attachments/program_de_guvernare_0.pdf