A A A

 

Programul de activitate al Guvernului în domeniul social şi medical

Majorarea salariilor, simplificarea procesului de determinare a gradului de dizabilitate, revizuirea listei medicamentelor compensate. Sunt câteva dintre prioritățile Guvernului în domeniul social şi medical. Autoritățile își mai propun să restabilească unele programe cu caracter social, inclusiv „Un doctor pentru tine”. 

 

 

• Majorarea alocației sociale (de la 300 lei la 500 lei) pentru persoanele participante la acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi independenţei Republicii Moldova și la acţiunile de luptă din Afghanistan, precum şi la acţiunile de luptă de pe teritoriile altor state.

 

• Majorarea compensației pentru serviciile de transport beneficiarilor din raioanele republicii și municipiul Bălți, la nivelul/mărimea compensației de care beneficiază locuitorii din municipiul Chișinău.

 

• Elaborarea și aprobarea Regulamentului privind modalitatea de stabilire şi plată a pensiilor militarilor, persoanelor din corpul de comandă şi din trupele structurilor  afacerilor interne şi sistemului administraţiei penitenciare,

ofiţerilor de protecţie şi colaboratorilor organelor securităţii statului, Centrului Naţional Anticorupţie.

 

• Indexarea anuală a prestațiilor de asigurări sociale și a unor prestații sociale.

 

• Majorarea cu 20% a alocației pentru îngrijirea, însoțirea și supravegherea persoanelor cu dizabilități.

 

• Elaborarea proiectelor de acorduri bilaterale în domeniul securităţii sociale (Republica Belarus, Republica Italiană, Republica Elenă, Republica Letonia, Regatul Spaniei, Federația Rusă).

 

• Majorarea anuală a cuantumului indemnizaţiei unice la naşterea copilului.

 

• Majorarea anuală a cuantumului indemnizaţiei unice la plasament, indmenizației lunare și indemnizației unice la împlinirea vîrstei de 18 ani, acordate copiilor plasaţi în serviciile: tutelă/curatelă, asistenţă parentală profesionistăşi casa de copii de tip familial. 

 

• Modificarea cadrului normativ în contextul eficientizării procedurii de adopție, reglementarea aspectelor privind returnarea copiilor la locul habitual de trai, inclusiv reglementarea custodiei pentru protecția copiilor ai căror părinți sînt plecați peste hotare. 

 

• Majorarea cuantumului indemnizaţiei pentru îngrijirea copilului pînă la vîrsta de 2 ani.

 

• Elaborarea și promovarea proiectului de lege privind implementarea Convenţiei de la Haga din 25 octombrie 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaţionale de copii.

 

• Simplificarea procesului de determinare a gradului de dizabilitate. 

 

• Perfecţionarea modului de organizare și funcționare a serviciilor sociale „Locuință protejată”, „Plasament familial pentru adulţi” și „Casă comunitară” conform necesităților presatorilor și beneficiarilor de servicii, inclusiv în contextul realizării procesului de dezinstituționalizare și de prevenire a instituționalizării.

 

• Majorarea anuală a pragului indicatorilor de bunăstare.

 

• Indexarea anuală a venitului lunar minim garantat. 

 

• Modificarea Strategiei pentru asigurarea egalității între femei și bărbați în Republica Moldova pentru anii 2017-2021 și a Planului de acțiuni privind implementarea acesteia.

 

• Elaborarea și promovarea Planului de acțiuni pentru anii 2021-2023 privind implementarea Strategiei naționale de prevenire și combatere a violenței față de femei și violenței în familie. 

 

• Elaborarea și aprobarea Planului de acțiuni urgente în domeniul demografiei.

 

• Promovarea proiectului de lege privind asigurarea temeiului legal pentru reglementarea compensării dispozitivelor medicale în condițiile asigurării obligatorii de asistență medicală. 

 

• Elaborarea și aprobarea proiectului Strategiei naționale de sănătate pentru anii 2020-2030.

 

• Crearea Centrului național de sănătate mintală.

 

• Crearea Centrului național de sănătate prietenos tinerilor.

 

• Elaborarea și aprobarea proiectului noii legi cu privire la dispozitivele medicale.

 

• Elaborarea și aprobarea Programului național de dezvoltare a asistenței medicale de urgență pentru anii 2021-2025.

 

• Elaborarea și aprobarea Programului național de imunizări.

 

• Elaborarea și aprobarea Programului național în domeniul transplantului pentru anii 2022-2026.

 

• Îmbunătățirea mecanismului de formare a prețurilor la medicamente, inclusiv controlul asupra formării prețurilor. 

 

• Revizuirea listei medicamentelor compensate. 

 

• Elaborarea cadrului normativ privind mecanismul de includere a medicamentelor compensate, esențiale, de selectare a medicamentelor procurate centralizat pentru necesitățile spitalelor și a medicamentelor pentru Programele naționale de sănătate prin fuziunea acestora într-un singur proces.

 

• Implementarea Programului „Un doctor pentru tine”.

 

• Modificarea cadrului normativ pentru revenirea la un sistem integrat de inspecție a muncii.

 

• Crearea Consiliului de Dezvoltare Socială pe lîngă Prim-ministru în vederea prioritizării implementării politicilor pe dimensiunea socială și asigurării abordării complexe a politicilor statului în domeniul social.

 

• Relansarea și asigurarea activității Comisiei naționale pentru consultări și negocieri colective și asigurarea consultărilor între partenerii sociali.

 

• Negocierea și încheierea acordurilor bilaterale în domeniul migrației de muncă.  

 

 

Indicatori de progres:

 

• Majorarea cu 50% a indemnizațiilor unice pentru medici și farmaciști în vederea motivării și  menținerii personalului medical și farmaceutic în sistem.

 

• Majorarea cu 20% a mărimii medii a pensiei în anul 2023.

 

• Majorarea cu cel puțin 10% a prestațiilor sociale pentru unele categorii de populație.

 

• Creșterea accesului familiilor defavorizate la Programul de ajutor social cu: circa 2 300 de familii la ajutorul social și circa 33 000 de familii la ajutorul pentru perioada rece anului.

 

• Majorarea cu 20%, în anul 2022, a alocației pentru persoanele cu dizabilități severe din copilărie și nevăzătoare și pentru persoanele care îngrijesc, însoțesc și supraveghează copilul cu dizabilități severe în vîrstă de pînă la 18 ani.

 

• Egalarea, în 2021, a mărimii compensației pentru serviciile de transport pentru persoanele cu dizabilități la nivelul mărimii de care beneficiază locuitorii din municipiul Chișinău.

 

• Semnarea a cel puțin două acorduri de securitate socială.

 

Planul de acţiuni al Guvernului, pentru anii 2020-2023, poate fi accesat aici: https://gov.md/sites/default/files/document/attachments/subiect26_0.pdf?fbclid=IwAR3sOUL_RdoCrUAqlOe7OsNqUtLPyTI74td9pTj3HkMUKD76jrCIl63go7o