A A A

 

Se schimbă regulile de concurs pentru cei care vor să devină directori de spitale în Moldova

Modificarea Regulamentului privind numirea în funcţie pe bază de concurs a conducătorilor instituţiilor medico-sanitare publice (IMSP) vine să sporească nivelul de integritate şi profesionalism a managerilor (cele mai importante condiții: declarația de integritate, declarația despre rudenie sau afini până la gr. IV în instituția pentru care candidează, se permit doar două mandate în una și aceeași instituție, cei ce au condus instituția mai mult de 9 ani nu mai pot participa la concurs pentru aceeași instituție, cu 90 zile înainte de expirarea contractului ministerul anunță concurs fără a aștepta careva notificări, nu se mai organizează concurs cu o singură persoană, conducătorului i se poate permite cumularea doar în afara orelor de muncă etc.).

 

Proiectul hotărîrii de Guvern pentru aprobarea modificărilor la anexele Hotărîrii Guvernului nr. 1016/2016 a fost elaborat de către Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, în vederea modificăriiRegulamentului privind numirea în funcţie pe bază de concurs a conducătorilor IMSP şi Contractului-tip de management al instituţiei.

 

Scopul proiectului constă în vederea optimizării mecanismului de anunţare şi efectuare a concursului pentru ocuparea funcţiei de conducător al IMSP, asigurării transparenței și competivității, stabilirii unor condiţii pentru participanţii la concurs care să sporească nivelul de integritate şi profesionalism ale managerilor instituțiilor medico-sanitare publice.

 

Prevederile proiectului:

 

În Regulamentul privind numirea în funcţie pe bază de concurs a conducătorilor instituţiilor medico-sanitare publice (în continuare –Regulament)  operarea mai multor modificări, cele mai esențiale fiind:

 

- anunţarea concursului cu cel puţin 90 de zile înainte de expirarea raporturilor cu conducătorul aflat în funcţie pentru a se asigura continuitatea conducerii instituţiei, a se exclude interimatele funcţiilor şi a asigura un transfer efectiv şi lent al atribuţiilor şi competenţelor către noul conducător desemnat prin concurs (actualmente fondatorul anunța vacanța funcției și existau cazuri cînd nu se informa ministerul, nu se demara concursul și erau numiți directori cu interimate ani la rând);

 

- completarea Regulamentului cu pct.91 ce are drept scop descurajarea participării la concurs a persoanelor care deja au activat în funcţia de conducător al instituţiei mai mult de 9 ani. Motivul acestei propuneri rezidă în evitarea situaţiilor când doar unele şi aceleaşi persoane participă la concurs, precum şi a situaţiilor când instituţia devine un domeniu exclusiv al uneia şi aceleiaşi persoane. Ori, asemenea situaţii pot crea conflicte de interes, corupţie şi alte fenomene nedorite;

 

- modificarea componeneței comisiei, astfel pct.14 din Regulament se propune a fi expus în redacţie nouă, reieșind Legea nr.63/2019, dar și se completează cu un reprezentant al instituţiei care efectuează evaluarea şi acreditarea instituţiilor medicale. Reprezentanții Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, vor fi membri ai comisiei în caz dacă în instituţia pentru care s-a anunţat concurs sunt dislocate clinici sau catedre universitare;

 

- prin pct.142 se stabileşte expres că nu pot face parte din comisia de concurs persoanele care au rude sau afini până la gradul al IV-lea inclusiv în rândul candidaţilor sau aflate în raporturi cu caracter patrimonial cu oricare dintre candidaţi. Cel târziu la finalizarea perioadei de înscriere la concurs, secretarul şi fiecare dintre membrii Comisiei de concurs va da o declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că nu se află în niciuna dintre situaţiile prevăzute în prezentul punct raportat la candidaţii înscrişi la concurs. Prin ordinul Ministerului, persoanele care se află în raporturi descrise în prezentul punct cu candidaţii înscrişi la concurs, se exclud din componenţa comisiei, urmând a fi substituiţi de alte persoane;

 

- la pct.18 din Regulament se propune de exclus ultima propoziţie – despre obligativitatea prezentării reprezentantului fondatorului în vederea evitării situaţiilor de blocaj al activităţii comisiei din cauza neprezentării unui membru (des au fost întîlnite situații, cînd reprezentanții fondatorului nesusținînd candidații înscriși la concurs, nu se prezentau, astfel se anula încontinuu și concursurile);

 

- redacţia nouă a pct.22 din Regulament are drept scop stabilirea mecanismului de examinare prealabilă a dosarelor candidaţilor şi anume se stabileşte că la prima şedinţă Comisia examinează, în şedinţă închisă, dosarele candidaţilor şi reputaţia acestora şi ia decizia cu privire la admiterea/neadmiterea lor la concurs;

 

- în pct.37 din Regulament se propune includerea unei norme care să indice concret că, constatarea indicatorilor de performanţă nesatisfăcători constituie temei juridic pentru încetarea Contractului de management cu conducătorul instituţiei medico-sanitare publice, conform art.263 lit.b) Codul muncii. Ori, pacienţii şi personalul medical nu pot aştepta ani la rând atingerea anumitor indicatori de către conducătorii instituţiilor medicale, de aceea activitatea ineficientă urmează a fi stopată imediat (la moment redacția actuală prevede 2 ani consecutivi);

 

- prin completarea Regulamentului cu pct.391 se propune concretizarea situaţiilor când unii conducători ai instituţiilor medicale dispun de contracte de muncă pe termene nedeterminate, fapt care este foarte dubios deoarece legislaţia care stabileşte că aceştia se angajează doar pe termen de până la 5 ani este deja în vigoare mai mult de 10 ani. Astfel, propunem ca, contractele individuale de muncă, contractele de management sau alte contracte încheiate între fondator şi conducătorul instituţiei medico-sanitare publice republicane, municipale şi raionale în care nu este indicat termenul contractului sau în care termenul este nedeterminat să se considere a fi încheiate pe un termen de 5 ani, cu desfacerea acestora la expirarea a 5 ani, în temeiul art.82 lit.f) din Codul muncii.

 

În Contractul-tip de management al instituţiei se va include o clauză care să stabilească că, conducătorul instituţiei medico-sanitare se obligă, sub sancţiunea concedierii, să nu exercite alte activităţi remunerate în perioada valabilităţii mandatului de conducător al instituţiei medicale. Acest lucru este necesar pentru a asigura că instituţia medicală dispune de un management efectiv şi continuu, precum şi pentru a ne asigura că conducătorul nu se află în conflicte de interese, fiind spre exemplu concomitent şi director de spital şi medic. La fel, activitatea didactică şi cea ştiinţifică va fi posibilă de desfășurat de către conducător în afara orelor de program a instituţiei medicale şi doar în afara instituţiei pentru a evita situaţiile când un conducător de instituţie în timpul când urmează să se ocupe de administrare de fapt se află în altă parte sau chiar dacă se află pe teritoriul instituţiei se ocupă de alte activităţi decât cele legate de administrarea acesteia.

 

În pct.7.3 din Contractul-tip de management al instituţiei se propune includerea a 2 motive noi de concediere a conducătorului instituţiei medicale şi anume: constatarea indicatorilor de performanţă nesatisfăcători, la efectuarea evaluării anuale, precum şi  încălcarea interdicţiei de a desfăşura alte activităţi, stabilite în pct.3 din prezentul Contract.

 

Proiectul Hotărîrii de Guvern a fost transmis la avizare Ministerelor: Justiţiei, Finanțelor, Congresul autorităților publice locale și Centrul Național Anticorupție.

 

Pentru definitivarea și îmbunătățirea proiectului în cauză, Ministerul Sănătăţii, Muncii și Protecției Sociale a plasat proiectul pe portalul: particip.gov.md.

 

Menționăm că modificarea actelor normative ce țin de transparentizarea și îmbunătățirea organizării concursurilor de angajare a conducătorilor medico-sanitare publice se regăsecte în proiectul Planului de acțiuni a Guvernului pentru anul 2019-2020.

 

Regulamentul poate fi accesat aici:

https://gov.md/sites/default/files/document/attachments/subiect03_7.pdf?fbclid=IwAR3t2i_ck1hAByEPYI480COJ2xc1buYvsmhSzjYRD1B06Tu88nvEyMRdGsk