Government of Republic of Moldova

Ministry of Health, Labour and Social Protection

A A A

Insurance policies

Sistemul public de asigurări sociale de stat este o parte integrantă a sistemului de protecţie socială, avînd ca obiectiv principal acordarea unor prestaţii în bani persoanelor asigurate aflate în imposibilitatea obţinerii veniturilor salariale în urma anumitor situaţii de risc (incapacitate temporară sau permanentă de muncă, maternitate, bătrîneţe, şomaj, etc.).

 

Sistemul public de asigurări sociale acoperă, de regulă, toţi rezidenţii Republicii Moldova, din care o parte (cei încadraţi în cîmpul muncii) plătesc contribuţii de asigurare, iar alţii beneficiază de prestaţiile sistemului (pensii, indemnizaţii, etc.). Rolul principal al sistemului de asigurări constă în garantarea unui venit asiguratului în caz de pierdere a acestuia, ca urmare a îmbolnăvirii, şomajului, vîrstei înaintate, etc. Mărimea prestaţiei acordate este condiţionată de durata stagiului de cotizare (muncă), mărimea salariului, gradul de pierdere a capacităţii de muncă, precum şi de alţi factori care sînt stipulaţi în cadrul juridic respectiv. 

 

În cadrul Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei de acest domeniu este responsabilă Direcția politici de asigurări sociale, care cuprinde Secția pensii și indemnizații și Secția acorduri cu următoarele atribuții:

 

    1) elaborează şi promovează proiecte de acte normative, precum şi propuneri privind dezvoltarea şi reformarea sistemului de asigurări sociale;

    2) efectuează studii şi analize ale politicilor implementate în domeniul asigurărilor sociale, evaluând calitatea procesului de realizare, şi elaborează recomandări privind situaţia în domeniu; 

    3) studiază practica internaţională în domeniul asigurărilor sociale, în scopul perfecţionării legislaţiei naţionale în domeniu şi ajustării acesteia la standardele internaţionale;

    4) determină mecanismele de aplicare a prevederilor legale referitor la stabilirea dreptului la pensii, altor drepturi de asigurări sociale şi a drepturilor acordate prin legi speciale;

    5) coordonează şi monitorizează implementarea politicilor de asigurări sociale de către Casa Naţională de Asigurări Sociale; 

    51) acordă asistenţă metodologică Casei Naţionale de Asigurări Sociale în aplicarea legislaţiei din domeniul asigurărilor sociale, precum şi persoanelor juridice în aplicarea legislaţiei privind incapacitatea temporară de muncă şi contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii;

    6) elaborează şi prezintă Ministerului Finanţelor, în baza propunerilor Casei Naţionale de Asigurări Sociale, prognoze ale bugetului asigurărilor sociale de stat şi alte informaţii necesare pentru elaborarea cadrului bugetar pe termen mediu;

    7) coordonează cu Ministerul Finanţelor proiectul legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul respectiv şi, în caz de necesitate, proiecte de legi privind modificarea bugetului în cauză şi le promovează în Guvern şi Parlament;

    8) monitorizează şi analizează executarea bugetului asigurărilor sociale de stat, precum şi performanţa în cadrul programelor;

    81) înaintează Guvernului propuneri în vederea asigurării stabilităţii financiare a sistemului public de asigurări sociale;

    9) elaborează, negociază şi încheie acorduri bilaterale în domeniul asigurărilor sociale cu statele de destinaţie a lucrătorilor migranţi originari din Republica Moldova.