Government of Republic of Moldova

Ministry of Health, Labour and Social Protection

A A A

Social protection policies affecting persons with disabilities

Republica Moldova a ratificat Convenţia ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, prin Legea nr. 166-XVIII din 09.07.2010, demonstrând interes în ceea ce priveşte elaborarea şi promovarea politicilor în domeniul incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilităţi, precum şi ajustarea legislaţiei naţionale în vigoare la prevederile celei internaţionale. Ratificarea Convenţiei de către Republica Moldova a marcat o schimbare importantă în domeniul dizabilităţii.

 

În vederea realizării prevederilor tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte și obiectivelor documentelor strategice naţionale, activitatea Direcției politici de protecție socială a persoanelor cu dizabilități este orientată și spre promovarea și aplicarea unor noi mecanisme de protecţie socială persoanelor cu dizabilităţi, precum și perfecţionarea cadrului legislativ-normativ pentru asigurarea accesului acestor persoane la prestaţii și servicii sociale.

 

După ratificarea Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități s-a reuşit înregistrarea mai multor progrese în ceea ce priveşte incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi.

 

Au fost elaborate și aprobate mai multe acte legislative și normative, care reglementează procesul de reformare a domeniului, inclusiv: au fost aprobate Strategia de incluziune socială a persoanelor cu dizabilități și Legea privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități; a fost reformată instituția responsabilă de determinarea dizabilității și capacității de muncă; au fost reglementate și dezvoltate diferite tipuri de servicii sociale pentru persoanele cu dizabilități (Casa comunitara, Locuința protejată, Asistență personală, Respiro, Plasament familial pentru adulți, ș.a). Totodată, mai este necesar de întreprins în continuare acțiuni concrete în vederea implementării Convenției și a recomandărilor, observațiilor Raportorilor speciali ONU, care au vizitat RM. În acest sens vor fi elaborate și promovate și alte proiecte de acte normative în vederea asigurării incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilități. 

 

Direcția politici de protecție socială a persoanelor cu dizabilități, responsabilă de acest domeniu, are următoarele atribuții:

 

  1. elaborează şi perfecţionează cadrul normativ în domeniul protecţiei sociale a persoanelor cu dizabilităţi;
  2. asigură dezvoltarea mecanismelor de protecţie socială a persoanelor cu dizabilităţi;
  3. efectuează analize ale politicilor de protecţie a persoanelor cu dizabilităţi şi elaborează sugestii, recomandări privind îmbunătăţirea situaţiei în domeniu;
  4. coordonează activitatea Consiliului Naţional pentru Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă şi monitorizează activitatea Întreprinderii de Stat „Centrul Republican Experimental Protezare, Ortopedie şi Reabilitare;
  5. acordă asistenţă metodologică structurilor teritoriale de asistenţă socială, precum şi asociaţiilor obşteşti, organizaţiilor neguvernamentale  din domeniu;
  6. creează parteneriate sociale cu organizaţiile neguvernamentale în vederea implementării programelor în domeniul protecţiei sociale a persoanelor cu dizabilităţi.