Government of Republic of Moldova

Ministry of Health, Labour and Social Protection

A A A

Protecting family and children's rights policies

Direcţia de politici de protecție a familiei și drepturilor copilului are scopul de a contribui la eficientizarea activităţii Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei prin implementarea politicii şi procedurii moderne în domeniu.

 

Direcţia are următoarele atribuţii de bază:

 

a) elaborează şi perfecţionează cadrul normativ în domeniul protecţiei familiei şi drepturilor copiilor şi monitorizează implementarea acestuia;

b) exercită atribuţiile de autoritate centrală în domeniul protecţiei copilului, precum şi de autoritate centrală desemnată în contextul implementării prevederilor Convenţiei de la Haga din 29 mai 1993 privind protecţia copilului şi cooperarea în materia adopţiei internaţionale şi Convenţiei de la Haga din 25 octombrie 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaţionale de copii;

c) efectuează analize ale politicilor de protecţie a familiei şi drepturilor copilului şi elaborează sugestii, recomandări privind îmbunătăţirea situaţiei în domeniu;

d) elaborează şi monitorizează aplicarea standardelor minime de calitate pe tipuri de servicii sociale adresate familiilor cu copii şi copilului în dificultate; e) asigură dezvoltarea mecanismelor de protecţie socială a familiei cu copii, accesul copilului şi familiei la servicii de asistenţă socială de calitate;

f) coordonează metodologic activitatea serviciilor sociale adresate familiilor cu copii şi copiilor separaţi de părinţi;

g) susţine metodologic dezvoltarea acţiunilor comunitare axate pe prevenirea intrării copilului în sistemul de îngrijire rezidenţial şi menţinerea lui în mediul familial;

h) coordonează activitatea autorităţilor tutelare din cadrul unităţilor administrativ - teritoriale de nivelul întâi şi nivelul al doilea;

i) coordonează şi monitorizează activităţile în domeniul adopţiei;

j) asigură accesul persoanelor fizice şi juridice interesate la informaţia privind copiii luaţi în evidenţă pentru adopţie;

k) colectează, analizează informaţia despre adopţiile naţionale şi internaţionale;

l) monitorizează respectarea drepturilor copilului în perioada pre – adopție şi post-adopţie;

m) deţine Registrul de stat în domeniul adopţiei, în condiţiile legii;

n) asigură, în comun cu Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, repatrierea şi protecţia copiilor identificaţi fără însoţitori şi copiilor aflaţi în dificultate peste hotarele ţării;

o) promovează măsuri de prevenire a violenţei faţă de copil; p) coordonează implementarea mecanismului intersectorial de cooperare pentru identificarea, evaluarea, referirea, asistenţa şi monitorizarea copiilor victime şi potenţiale victime ale violenţei, neglijării, exploatării şi traficului;

q) coordonează, în comun cu autorităţile publice centrale şi locale, cu organismele internaţionale şi organizaţiile neguvernamentale, realizarea programelor sociale de protecţie a familiei şi drepturilor copilului;

r) acordă asistenţă metodologică structurilor teritoriale de asistenţă socială, precum şi asociaţiilor obşteşti prestatoare de servicii în domeniu; s) elaborează rapoarte naţionale periodice privind aplicarea la nivel naţional a Convenţiei ONU privind drepturile copilului.

 

Direcţia este responsabilă pentru:

a) Reprezentarea şi promovarea intereselor familiei şi copilului la nivel naţional şi internaţional;

b) Elaborarea şi coordonarea procesului de implementare a strategiilor de dezvoltare durabilă a sistemului de protecţie socială a familie şi copilului;

c) Desfăşurarea activităţii de informare a populaţiei despre promovarea şi realizarea politicii de stat în domeniul ce ţine de activitatea Direcţiei;

d) Elaborarea politicilor şi propunerilor de îmbunătăţire a sistemului de protecţie socială a familiei şi copilului;

e) Elaborarea rapoartelor periodice privind aplicarea la nivel naţional a Convenţiei ONU privind drepturile copilului.

Lista organizațiilor străine cu atribuții în domeniul adopției internaționale acreditate în Republica Moldova