Government of Republic of Moldova

Ministry of Health, Labour and Social Protection

A A A

Demographic and Migration policies

Perspectiva demografică şi dezvoltarea societăţii este reflectată în Programul naţional strategic în domeniul securităţii demografice (2011-2025), aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.768 din 12.10.2011. Conform obiectivelor de implementare a Programului, măsurile au fost destinate soluţionării problemelor din diverse domenii, ce se referă la trei componente demografice: natalitatea, mortalitatea şi migraţia.

 

Schimbarea radicală a viziunilor de perspectivă impune și procesul de îmbătrînire demografică care constituie o provocare pentru societate în ansamblu, comunitatea locală, familie şi cetăţeanul de rînd, tînăr sau în vîrstă. Aceste tendinţe au determinat conceptual abordarea problemelor pentru adaptarea la noile dimensiuni ale componentelor demografice în cadrul Programului pentru integrarea problemelor îmbătrînirii în politici, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 406 din 2 iunie 2014. Politicile prevăzute sunt destinate, în primul rînd, pentru informare, sensibilizare asupra problemelor îmbătrînirii şi consolidarea eforturilor de iniţiere a formării premiselor de adaptare în continuare la o societate cu o pondere tot mai mare a vîrstnicilor. Principiul urmat la formarea strategiilor constă în abordarea fenomenului îmbătrînirii prin prisma viziunii că populaţia tînără de astăzi va deveni populaţia vîrstnică de mîine. Astfel, că politicile de perspectivă asumate trebuie să vizeze populaţia actuală de tineri şi persoanele de vîrstă medie, ce vor simţi impactul implementării acestora.

La moment, politicile în domeniul migrației de muncă sunt orientate spre:

 

- Elaborarea și perfecționarea mecanismelor eficiente de gestionare și control al fluxurilor migraționale;

- Crearea oportunităţilor economice în Moldova prin atragerea investițiilor străine și promovarea investirii remitenţelor în dezvoltarea  afacerilor; 

- Dezvoltarea în continuare a cooperării bilaterale şi multilaterale cu ţările de destinaţie ale lucrătorilor migranţi;

- Măsuri de prevenire a emigrării prin crearea oportunităţilor de angajare în ţară.

 

Angajarea la muncă în străinătate a cetățenilor RM se face:

 

- În mod individual, în baza unui contract individual de muncă încheiat cu angajatorul înainte de ieşirea din ţară (http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=328963);

- Prin intermediul agenţiilor private de ocupare a forţei de muncă, care dispun de licenţă ( www.licentiere.gov.md);

- În conformitate cu prevederile acordurilor bilaterale (textul acordurilor atașate din axexă precum și informația plasată de ANOFM http://anofm.md/Israel).

 

Acordurile în domeniul migrației de muncă

 

Republica Moldova a semnat 6 Acorduri bilaterale în domeniul migrației de muncă cu: Federația Rusă (1993), Ucraina (1993), Republica Belarus (1994), Azerbaidjan (2005), Italia (2011), Israel (2012).

 

Acordurile prevăd:

 

- cooperarea în domeniul reglementării fluxurilor migraţionale şi creării condiţiilor ce contribuie la desfăşurarea legală a activităţii de muncă de către lucrătorii migranţi;

- asigurarea drepturilor lucrătorilor migranţi privind intrarea pe teritoriul statului angajator, şederea, precum şi ieşirea de pe teritoriul menţionat, protecţia drepturilor şi libertăţilor lucrătorilor migranţi în conformitate cu legislaţia statului lor şi tratatele internaţionale, la care sunt parte statele ambelor Părţi.

În vederea consolidării legăturilor cu cetăţenii RM peste hotare,  asigurării unei informării corecte și permanente a cetăţenilor despre situaţia pieţei muncii şi mediatizarea continuă a oportunităţilor de revenire și angajare în țară a fost elaborat Planul de acțiuni pentru anii 2014-2016 privind susținerea reintegrării cetățenilor reîntorși de peste hotare, aprobat prin HG nr. 339 din 20 mai 2014.

 

Planul prevede:

 

  • Dezvoltarea cadrului informativ pentru facilitarea reintegrării migranților reîntorși;
  • Dezvoltarea cadrului instituțional  pentru facilitarea reintegrării migranților reîntorși;
  • Dezvoltarea unui  cadrul exhaustiv pentru facilitarea reintegrării pe piața muncii a migranților reîntorși;
  • Dezvoltarea abilităților antreprenoriale a migranților în vederea atragerii veniturilor acestora în economia națională;
  • Dezvoltarea unui  cadru administrativ  pentru facilitarea accesului la sistemul educațional și de sănătate;
  • Dezvoltarea abilităților antreprenoriale a migranților în vederea atragerii veniturilor acestora în economia națională;
  • Dezvoltarea unui  cadru administrativ  pentru facilitarea parteneriatului public privat.

 

 Pentru a consulta care sunt posibilitățile legale de angajare la muncă peste hotare accesați acest document.

 

Lista documentelor internaționale în domeniul demografic la care a aderat Republica Moldova

 


1. Programul de acţiune al Conferinţei Internaţionale pentru Populaţie şi Dezvoltare (CIPD) de la Cairo din 1994 au marcat o schimbare de paradigmă în agenda internaţională cu privire la populaţie, printr-o abordare bazată pe drepturile omului în domeniul populaţiei, precum şi pe accentul pus pe sănătatea reproducerii şi statutul femeilor. CIPD integrează numeroase aspecte legate de populaţie, dezvoltare şi drepturile omului într-un cadru de acţiune pe 20 de aniși abordează relaţiile complexe dintre populaţie, creştere economică şi dezvoltare durabilă, precum şi distribuţia populaţiei, schimbările climatice, urbanizarea, migraţia, colectarea şi analiza de date.
Programul de acțiune al CIPD în limba engleză
Programul de acțiune al CIPD în limba rusă
Rezumat al Programului de acțiune al CIPD în limba romana

2. Planul Internaţional de Acţiuni de la Madrid privind Îmbătrînirea și Strategia Regională de Implementare a lui
În aprilie 2002, la Madrid, a doua Adunare Generală a Națiunilor Unite consacrată îmbatrînirii a adoptat Planul Internațional de Acțiune privind Îmbatrînirea (MIPAA) și Declarația Politică, documente ce cuprind recomandări privind implementarea măsurilor capabile să răspundă atît oportunităților, cît și provocărilor induse de fenomenul îmbătrînirii populației în secolul XXI.
Strategia de Implementare Regională (SRI) a MIPAA a fost adoptată de către Comisia Economică a Naţiunilor Unite pentru Conferinţa Ministerială Europeană asupra Imbătrînirii (Berlin, 11-13 septembrie 2002).
Scopul final al actiunilor ce vor fi întreprinse în cadrul SRI a MIPAA este de apromova o societate pentru toate vîrstele, iar prin semnarea lor, Republica Moldova și-a asumat cele 10 angajamente ce țin de îmbătrînirea populației.
În baza MIPAA Comisia Economică pentru Europa a ONU a elaborat recent, în anul 2011, Ghidul de parcurs privind integrarea îmbătrînirii în Republica Moldova (Road Map on mainstreaming ageing in Republic of Moldova) în vederea reflectării organice a problemelor îmbătrînirii în toate domeniile de politică la nivel naţional şi adaptarea instituţională la procesele de maturizare demografică.
Declarația politică, MIPAA și Strategia Regională de Implementare a MIPAA în limba engleză
Declarația politică, MIPAA și Strategia Regională de implementare a MIPAA în limba rusă

3. Declarația Ministerială privind îmbătrînirea, adoptată la Conferinţa ministerială internaţională ”Asigurarea unei societăţi pentru toate vîrstele: promovarea calităţii vieţii şi a îmbătrînirii active” (Viena,19-20 septembrie 2012), reafirmă angajamentele statelor din regiune asumate în SRI a MIPAA, precum şi priorităţile pentru următorii 5 ani.
Declarația ministerială privind îmbătrînirea în limba engleză
Declarația ministerială privind îmbătrînirea (traducere neoficială în limba română)
Declarația ministerială privind îmbătrînirea în limba rusă

4. Declarația Ministerială ”Construirea unui viitor sigur pentru toți”, adoptată la Conferința Consiliului Europei a Miniștrilor Europeni responsabili pentru Coeziunea Socială cu același generic, care a avut loc la Istanbul, 11-12 octombrie 2012 (traducerea neoficială a Declarației în limba română).
Această Declarație stipulează angajamentele statelor membre ale Consiliului Europei de a promova și implementa obiectivele dezvoltării durabile în domeniul protecției și coeziunii sociale în baza principiului contributivității și solidarității tuturor generațiilor conform Strategiei și Planului de Acțiune al Consiliului Europei în domeniul Coeziunii Sociale lansate în 2010 (în limba engleză și traducerea neoficială în română).