Government of Republic of Moldova

Ministry of Health, Labour and Social Protection

A A A

Occupational Health and Safety Service

Serviciul Securitate și Sănătate în Muncă este subdiviziunea aparatului central al Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei obiectivul principal al căruia este asigurarea compatibilității legislaţiei naţionale cu legislaţia comunitară în materie, prin transpunerea directivelor specifice elaborate în aplicarea Directivei Cadru 89/391/CEE ce garantează cerinţele minime în materie de securitate şi sănătate în muncă în întreaga comunitate Europeană.

 

Astfel, recent Serviciul Securitate și Sănătate în Muncă a elaborat și a promovat trei proiecte de Hotărîri de Guvern ce vin să transpună directivele UE, aprobate după cum urmează:

 

1. Hotărîrea ,,Privind cerințele minime de securitate și sănătate în muncă referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de vibrații mecanice” ce transpune Directiva Parlamentului European şi Consiliului 2002/44/CE din 25 iunie 2002 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de agenţi fizici (vibraţii) [a șaisprezecea directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE], publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene, seria L, nr. 177/13 din 06.07.2002 – aprobată la 12.05.2016; 

 

2. Hotărîrea  ,,Privind cerințele minime de securitate și sănătate în muncă pentru manipularea manuală a încărcăturilor care reprezintă riscuri pentru lucrători și în special de producere a unor afecțiuni dorso-lombare” ce transpune Directiva Parlamentului European şi Consiliului 90/269/CEE din 29 mai 1990 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru manipularea manuală a încărcăturilor care prezintă riscuri pentru lucrători, în special de producere a unor afecţiuni dorso-lombare (a patra directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE), publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene, seria L, nr. 156/9 din 21.06.1990 – aprobată la 12.05.2016;

 

3. Hotărîrea ,,Privind cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă pentru lucrul la monitor” ce transpune Directiva Consiliului Comunităţilor Europene  90/270/CEE din 29 mai 1990 privind condiţiile minime de securitate şi sănătate pentru lucrul la monitor (a cincea directivă individuală în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 87/391/CEE) publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene, seria L nr. 156 din 21 iunie 1990 –  aprobată la 31.05.2016;

 

La fel la capitolul politicilor în domeniul securității și sănătății în muncă, Serviciul are în planul de acțiuni obiectivul referitor la elaborarea Programului național în domeniul securității și sănătății în muncă pe anii 2017-2021 cu măsuri concrete care odată implementate vor duce la crearea unui cadru legislativ modem şi eficient, creşterea gradului de securitate a locurilor de muncă, reducerea continuă şi durabilă a accidentelor de muncă şi prevenirea bolilor profesionale, creând astfel un mediu de muncă adecvat ceea ce nemijlocit va contribui la creşterea nivelului calităţii vieţii.